Bộ xử lý hậu kỳ âm thanh  
     
  Thiết bị xử lý hậu kỳ âm thanh được phát triển bởi các kỹ sư thu âm và nhà sản xuất Leif
  Mases mang lại sự linh hoạt và chính xác.  
     
 
Sả̉n phẩm